VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE SLUŽEB SPOLEČNOSTI HBO Europe s.r.o.

1 Obecně

1.1 Společnost HBO Europe s.r.o., se sídlem na adrese Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ: 170 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29418 (dále jen „HBO“), poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání v současné době pod názvem HBO GO na adrese hbogo.cz nebo na jiné adrese nebo v aplikaci vytvořené HBO (dále jen „Internetové stránky“) s obsahem průběžně dostupným na Internetových stránkách (dále jen „Služba“).

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „ Uživatelské podmínky“) se použijí na smlouvy o poskytování Služby mezi HBO a fyzickou osobou (dále jen „Uživatel“). Smlouvu o poskytování Služby mohou s HBO uzavřít pouze osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. HBO má právo odmítnout uzavření smlouvy s Uživatelem, nebo smlouvu s Uživatelem s okamžitou platností ukončit, pokud Uživatel již dříve porušil Uživatelské podmínky. Namísto odmítnutí uzavřít smlouvu nebo ukončení smlouvy, může HBO po Uživateli požadovat jistotu na plnění povinností Uživatele podle smlouvy.

1.3 Tyto Uživatelské podmínky jsou použitelné a závazné pro HBO i pro Uživatele. Smlouvy dále podléhají zvláštním obchodním podmínkám (včetně jakýchkoli speciálních nabídek, cen, platebních podmínek a způsobů, doby trvání smlouvy atd.), které HBO průběžně nabízí ve spojení s uzavřením smlouvy mezi HBO a Uživatelem. V případě rozporu mezi zvláštními obchodními podmínkami a Uživatelskými podmínkami jsou rozhodující zvláštní obchodní podmínky. Uživatelské podmínky společně se zvláštními obchodními podmínkami představují smlouvu mezi Uživatelem a HBO (dále jen „Smlouva“). Pokud je předplatné požízeno prostřednictvím třetí osoby jednající jako zprostředkovatel nebo komisionář (např. iTunes-Apple, dále jen: „Pověřená třetí osoba“), použijí se podmínky této Smlouvy s výjimkou zvláštních podmínek uvedených v článku 22. Bez ohledu na to, zda je předplatné Služby pořízeno přímo od HBO, nebo prostřednictvím Pověřené třetí osoby, je HBO poskytovatelem Služby a odpovídá za její obsah a Uživatel je povinen uzavřít tuto Smlouvu s HBO.Aby Uživatel získal přístup ke Službě, musí potvrdit, že si Smlouvu přečetl a přijímá ji.

1.4 Po objednání Služby od HBO zašle HBO potvrzení Smlouvy e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu Uživatele poskytnutou Uživatelem při registraci podle článku 4 níže. Toto potvrzení bude obsahovat text Smlouvy. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy ji Uživatel přijme kliknutím na označené tlačítko na Internetových stránkách za účelem dokončení objednávky.

1.5 Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce. Smlouva (která představuje smlouvu uzavřenou elektronickými prostředky) bude uložena u HBO a Uživatel obdrží její znění v potvrzovacím e-mailu doručeném na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem. Uživatelské podmínky v platném znění jsou k dispozici na Internetových stránkách. Uživatelé berou na vědomí, že jejich osobní údaje jsou zpracovávány HBO v souladu s příslušnými Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Internetových stránkách.

2 Rozsah působnosti Služby

Území

2.1 Služba může být primárně užívána pouze na území České republiky (dále jen „Území“). Uživatelé mohou užívat Službu po dobu své dočasné přítomnosti  v členských státech Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/1128   o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. EHP zahrnuje státy EU a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Pokud Uživatelé vstoupí na Webové stránky HBO GO nebo si spustí přehrávání obsahu, HBO Europe ověří, zda IP adresa Uživatelů je umístěna v EHP. Pokud je IP adresa Uživatelů neidentifikovatelná nebo umístěna mimo EHP, přístup k Internetovým stránkám nebude poskytnut a přehrávání obsahu bude odmítnuto.

Obsah

2.2 Služba obsahuje filmy, seriály, dokumentární filmy a další pořady, které do ní HBO průběžně zažazuje dle svého vlastního uvážení. Uživatel získá přístup k obsahu, který je poskytován na Internetových stránkách, ihned po tom, co si Službu objedná a přijme Smlouvu. HBO se snaží neustále zlepšovat divácký zážitek svých Uživatelů. Služba a její obsah tak mohou být v budoucnosti průběžně nahrazovány, upravovány nebo aktualizovány. Aktuální seznam pořadů Služby je dostupný na Internetových stránkách. Nestanoví-li zákon jinak, nepovažují se změny, úpravy a aktualizace pořadů zahrnutých do Služby a jiné změny vzhledu Internetových stránek za změnu Smlouvy nebo Služby.  HBO může poskytnout na Internetových stránkách přístup k živému vysílání programu „HBO“. Uživatel bere na vědomí, že některé z vybraných pořadů nemusí být na programu HBO šířeného prostřednictvím Internetových stránek šířeny.  Dále bere Uživatel na vědomí, že HBO může, ale není povinna v rámci Služby šířit živé vysílání programu HBO a že povinností HBO je poskytovat audiovizuální mediální službu na vyžádání a nikoli živé vysílání programu HBO. Přístup k živému vysílání programu HBO není zaručenou součástí Služby a není za něj účtován žádný další poplatek. HBO si vyhrazuje právo odstranit přístup k živému vysílání jakéhokoliv programu HBO v rámci Služby, nahradit živé vysílání programu HBO jiným programem nebo programy nebo do Služby zahrnout další programy, a to bez předchozího upozornění. Takové změny nebo nedostupnost některých pořadů v rámci živého vysílání programu HBO (nebo program(ů) nahrazující(ch) živé vysílání HBO) nebude považováno za změnu Smlouvy. Většina programů zahrnutých ve Službě je k dispozici v místním jazyce (buď s dabingem, nebo titulky nebo v některých případech s tzv. voice-over), nicméně některé pořady mohou být k dispozici pouze v původním znění.

V budoucnosti může společnost HBO zavést různé úrovně Služby za různé ceny. Pokud budou různé úrovně zavedeny, budou si fyzické osoby moci předplatit úroveň dle vlastní volby

Předplatné

2.3 Za měsíční poplatek se Uživatel může přihlásit a získat přístup k celému obsahu Služby nebo vybraným úrovním služby, jsou-li k dispozici.

2.4 Společnost HBO může po omezenou dobu a za podmínek stanovených v souvislosti s nabídkou a Smlouvou přijatých dle výhradního uvážení Společnosti nabídnout Službu bez poplatku (dále jen „Zkušební doba“). Uživatel může Službu ukončit kdykoli během Zkušební doby, aniž by musel za Službu platit. Společnost HBO během Zkušební doby neúčtuje žádné poplatky.

2.5 Nabídne-li společnost HBO Zkušební dobu, Uživatelé, kteří budou mít na ni nárok, budou moci Zkušební dobu využít jen jednou za dvanáct (12) po sobě jdoucích měsíců.Společnost HBO může ověřit nárok na Zkušební dobu na základě údajů poskytnutých Uživatelem, zejména e-mailových adres, platebního způsobu a/nebo identifikačních zařízení uvedených na účtu, aby nedocházelo ke zneužití Zkušební doby. Bude-li mít společnost HBO podezření na zneužití Zkušební doby nebo jejích podmínek, je oprávněna neprodleně přijmout opatření s cílem takovému zneužití zabránit, a to včetně ukončení Smlouvy.

2.6. Pokud Uživatel neukončil Smlouvu během Zkušební doby, bude Zkušební doba automaticky a bez předchozího oznámení Uživateli změněna na řádnou předplacenou službu, za kterou musí Uživatel zaplatit předplatné. Pokud se Uživatel rozhodne, že nechce být platícím Uživatelem, musí Smlouvu ukončit ve Zkušební době. Datum uplynutí Zkušební doby bude Uživateli trvale k dispozici na uživatelském účtu.

2.7. HBO nebo její partneři mohou čas od času nabídnout vouchery k užití Služby Uživateli. Pokud podmínky nabídky voucherů nestanoví jinak,  uplatněním voucheru získají Uživatelé nárok na jednorázové propagační užití Služby na časově omezenou dobu (např.. na dodatečnou zkušební dobu zdarma navíc ke Zkušební době) (dále jen “Doba propagace”) a Uživatelé budou mít nárok na využití jednoho voucheru (a na účast v kampani s nabídkou voucherů) během jakékoliv souvislého dvanácti (12) měsíčního období.

3 Užívání Služby

Aby Uživatel mohl Službu užívat, musí si zaregistrovat uživatelský účet na Internetových stránkách (viz článek 4 níže), mít přístup k zařízení, systémům a připojení v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz článek 5 níže) a po skončení platnosti případné Zkušební doby nebo Doby propagace uhradit platbu v souladu s Uživatelskými podmínkami (viz článek 6 níže). Navíc byla provedena určitá technická ochranná opatření, která mají zabránit neoprávněnému užívání Služby, například kopírování, užívání mimo Území a EHP a další šíření obsahu poskytovaného v rámci Služby.

4 Registrace, uživatelské jméno a heslo

4.1 Registrace uživatelského účtu musí být provedena na Území na stránce www.hbogo.cz pomocí  kreditní nebo debetní karty vydané v České republice nebo jiného způsobu platby, který je dán k dispozici na Internetových stránkách. Uživatelé, kteří mají trvalý pobyt v České republice a jsou fyzicky přítomni v zemi svého trvalého pobytu v okamžiku registrace, si mohou zaregistrovat účet za účelem získání přístupu ke Službám. V průběhu registrace účtu Uživatelem HBO Europe ověří, že IP adresa Uživatele je umístěna v České republice. Pokud je IP adresa Uživatele neidentifikovatelná nebo je umístěna v jiném státě než v České republice nebo pokud platební metoda Uživatele je poskytnuta ze státu mimo Českou republiku, přístup ke Službám nebude poskytnut.

4.2 Uživatel je povinen zajistit správnost informací poskytnutých v okamžiku registrace a v případě potřeby aktualizovat svůj uživatelský účet uvedením správných informací. Při registraci smí Uživatel poskytnout pouze informace týkající se zvoleného způsobu platby. Zjevné chyby při zadávání dat budou zkontrolovány a Uživatel na ně bude upozorněn. V každém případě by si Uživatel měl zkontrolovat a ověřit úplnost a správnost svých údajů poskytnutých při registraci.

4.3 V závislosti na zvoleném způsobu platby, bude Uživatel při registraci požádán o poskytnutí všech nebo jen některých z následujících údajů: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, heslo, číslo a kód CVV/CCV své kreditní/debetní a datum konce platnosti kreditní/debetní karty a jméno držitele karty, údaje týkající se zvoleného způsobu platby jako např. údaje o účtu příslušného poskytovatele plateb, nebo jiné údaje, které mohou být požadovány a jsou nezbytné k provedení registrace (dále jen "Přihlašovací údaje"). Přihlašovací údaje Uživatele jsou osobní a nesmí být použity třetí osobou. Uživatel uloží Přihlašovací údaje tak, aby je ochránil před neoprávněným přístupem. Uživatel je odpovědný za veškeré užívání Služby prostřednictvím svého účtu.

4.4 Má-li Uživatel podezření, že jeho Přihlašovací údaje byly neoprávněně užity, oznámí Uživatel tuto skutečnost ihned HBO a změní si heslo. Pokud se HBO důvodně domnívá, že Přihlašovací údaje byly zveřejněny nebo jsou jiným způsobem zneužity neoprávněnými osobami, je oprávněna Smlouvu ukončit s okamžitou platností v souladu s článkem 12.4 písm. c).

4.5 HBO je oprávněna kdykoliv Uživatele vyzvat, aby si změnil heslo. Změny budou provedeny ihned a mohou způsobit dočasné přerušení v užívání Služby.

4.6 Užití zvoleného způsobu platby může být blokován v případě důvodného podezření z podvodného jednání nebo z jiného protiprávního jednání.

5 Zařízení atd.

5.1 Aby mohl Uživatel Službu užívat, musí vlastnit nezbytné a schválené systémy, připojení a zařízení.

5.2 Specifikace současných systémových požadavků je dostupná na Internetových stránkách. Nicméně splnění těchto systémových požadavků nezaručuje, že Uživatel bude moci využívat Službu po časově neomezenou dobu, protože důvody způsobující nemožnost využívání Služby mohou být mimo kontrolu HBO. Užívání Služby může od Uživatele vyžadovat instalaci softwaru třetích osob. HBO bude na Internetových stránkách poskytovat informace o tom, které softwary třetích osob mohou být použity, ale sama svůj vlastní software neposkytuje a za softwary třetích osob a jejich aktualizace není odpovědná.

5.3 Služba vyžaduje, aby měl Uživatel potřebné internetové připojení. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s tímto připojením, včetně nákladů na přenos dat bez ohledu na to, kde na Území (viz výše, článek 2.1) Službu používá. Specifikace požadavků na minimální rychlost stahování potřebnou k užívání Služby je k dispozici na Internetových stránkách.

5.4 Pro Službu mohou být používány a zaregistrovány pouze typy zařízení aktuálně uvedené na Internetových stránkách. HBO má právo průběžně určovat, které zařízení bude považovat za schválené, na základě aktuálního technického vývoje a standardů. HBO neposkytuje vlastní zařízení a nenese žádnou odpovědnost za fungování jakékoliv schváleného zařízení nebo jeho trvalou kompatibilitu se Službou a jejími aktualizacemi.

5.5 Uživatel je oprávněn užívat a zaregistrovat Službu až na pěti (5) schválených zařízeních, zejména na počítačích, mobilních telefonech, tabletech nebo jiných schválených zařízeních. Registrovaná a schválená zařízení mohou být na účtu Uživatele změněna (v současnosti nejvýše 5 krát za měsíc). HBO může zavést pravidla týkající se četnosti, s níž může Uživatel registrovaná a schválená zařízení měnit. Informace týkající se těchto pravidel budou Uživateli sděleny v souladu s článkem 11 níže. Není-li HBO oznámeno něco jiného, jsou povolena pouze dvě (2) současná přehrávání Služby na registrovaných a schválených zařízeních.

5.6 V rozsahu dovoleném platnými právními předpisy není s HBO odpovědná za neschopnost Uživatele užívat Službu nebo za omezený přístup ke Službě z důvodu přetížení internetu nebo v důsledku chyby nebo problémů týkajících se počítačů a jiných zařízení, sítí, elektroniky nebo komunikací, které jsou mimo kontrolu HBO.

6 Předplatné Služby a platební podmínky

6.1 Předplatné Služby bude placeno v souladu s platnými aktuálními cenami uvedenými na Internetových stránkách. Výše příslušného předplatného bude Uživateli k dispozici na Internetových stránkách před uzavřením Smlouvy, přičemž v rámci registrace musí Uživatel výslovně potvrdit, že objednávaná služba je spojena s povinností zaplatit příslušnou cenu. Pokud (i) je cena uvedena v Eurech a (ii) způsob platby užitý pro úhradu je založen na místní měně, příslušný směnný kurz je určen příslušnou bankou (nebo příslušným poskytovatelem platby). HBO není odpovědná za užitý směnný kurz nebo za případné další poplatky sražené bankou či jiným poskytovatelem platby. Pro podrobnější infromace kontaktujte prosím svého poskytovatele zvoleného způsobu platby.

6.2 Pokud Uživatel nemá nárok na Zkušební dobu ani na Dobu Propagace, první platba předplatného bude uskutečněna dne, kdy Uživatel uzavřel Smlouvu. Následně budou platby předplatného na bezprostředně následující měsíc hrazeny HBO měsíčně předem ke stejnému dni v měsíci, k jakému Uživatel uzavřel Smlouvu o poskytování Služby. Pokud takový den v daném měsíci neexistuje, poslední den daného kalendářního měsíce bude považován za datum platby předplatného.

6.3 Uživatel může platbu předplatného provádět kterýmkoli ze způsobů platby nabízených HBO na Internetových stránkách. Uživatel se zavazuje podepsat potřebné dokumenty a v každý den splatnosti mít dostatek finančních prostředků na zaplacení Služby prostřednictvím vybraného způsobu platby.

6.4 Je-li Uživateli poskytnuta Zkušební doba nebo Doba propagace, nebude po tato období provedena žádná platba. První platba pak bude místo toho provedena první den po skončení Zkušební doby nebo Doby propagace (za předpokladu, že Uživatel neukončil Smlouvu před koncem Zkušební doby nebo Doby propagace) a v následujících měsících pak ve stejný den každý měsíc. Pokud takový den v daném měsíci neexistuje, poslední den daného kalendářního měsíce bude považován za datum platby předplatného.

6.5 Nebude-li Uživatel mít dostatečné finanční prostředky ke dni, kdy je platba splatná, HBO zašle na emailovou adresu poskytnutou Uživatelem emailovou zprávu o „neúspěšné platbě“ a pokusí se znovu čerpat předplatné – nikoliv více než pět (5) krát - prostřednictvím poskytnuté kreditní nebo debetní karty.

6.6 Pokud platba nebude uhrazena včas, je HBO rovněž oprávněna okamžitě přerušit nebo omezit Uživateli přístup ke Službě. HBO je rovněž oprávněna ukončit Smlouvu s okamžitou účinností v případě prodlení s platbou po dobu delší než dvacet (20) dnů.

7 Užívání Služby

7.1 Uživatel smí Službu užívat pouze pro osobní potřebu a v souladu s těmito Uživatelskými podmínkami. Uživatel nesmí učinit žádná z níže uvedených jednání, ani je nesmí podporovat, ani umožnit ani způsobit, aby je učinila třetí osoba:

(a) užívat Službu pro komerční nebo veřejné účely,
(b) užívat Službu pro nezákonné nebo nevhodné účely,
(c) pořizovat kopie/ rozmnoženiny, půjčovat, prodávat, vysílat ani jinak šířit, pozměňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem převádět nebo upravovat obsah Služby,
(d) obcházet, upravovat, odstraňovat, měnit nebo jakýmkoliv jiným způsobem manipulovat se zabezpečením, šifrováním nebo jinou technologií nebo softwarem, který je součástí Služby, a
(e) jinak užívat Službu v rozporu se zákony o právu autorském, jinými zákony nebo těmito Uživatelskými podmínkami.

7.2 Služba může být užívána pouze v rámci Území a v souladu s článkem 2.1 této Smlouvy v rámci EHP. Uživatel nesmí užívat ani se pokusit užívat Službu mimo Území nebo za podmínek zde uvedených mimo EHP, a nesmí ani podporovat či umožnit takové jednání ani způsobit, aby tak učinila jakákoli třetí osoba.

7.3 Užívání Služby v rozporu s článkem 7 vždy představuje podstatné porušení Smlouvy a může vést k tomu, že HBO ukončí poskytování Služby s okamžitou platností (viz článek 12 níže).

8 Děti a mladiství

8.1 Služba může obsahovat materiály, které se považují za nevhodné pro děti či mladistvé a které by jinými osobami mohly být vnímány jako obscénní nebo znepokojivé.

8.2 Služba není určena k užívání dětmi bez účasti, dohledu a souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Rodiče, zákonní zástupci nebe jiné dospělé osoby, které dětem dovolí užívat Službu, nesou plnou odpovědnost za určení, zda je obsah Služby pro dané dítě vhodný, nebo ne.

8.3 HBO poskytuje technické prostředky, kterými lze zabránit přístupu ke Službě nebo k určitému obsahu Služby. K přístupu ke Službě nebo k určitému obsahu Služby může být vyžadováno heslo, PIN kód nebo jiné podobné prostředky. Pokud nemusí být tyto prostředky použity k přístupu ke Službě v každém případě, je Uživatel povinen zajistit, aby byly tyto technické prostředky aktivovány v souladu s tím, jak jsou HBO poskytnuty, a dle pokynů HBO.

9 Změny a doplňky

9.1 Uživatel tímto výslovně uznává, že HBO je oprávněna v přiměřeném rozsahu změnit výši předplatného a další ustanovení Uživatelských podmínek. Uživatel bude na takové změny upozorněn e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. Uživatel je oprávněn v souvislosti s takovou změnou ukončit Smlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny. HBO bude Uživatele ve svém oznámení informovat o jeho právu ukončit Smlouvu. Pokud Uživatel Smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, má se za to, že tuto změnu přijal.

9.2 Uživatel tímto výslovně uznává, že HBO je oprávněna podstatným způsobem změnit obsah Služby, avšak za předpokladu, že taková podstatná změna bude ještě přiměřená. Uživatel bude na takové změny upozorněn e-mailem odeslaným na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem nejpozději třicet (30) dní před vstupem takové změny v platnost. Uživatel je oprávněn v souvislosti s takovou podstatnou změnou ukončit Smlouvu s účinností k datu účinnosti předmětné změny. HBO bude Uživatele ve svém oznámení informovat o jeho právu ukončit Smlouvu. Pokud Uživatel Smlouvu neukončí před tím, než změna nabude účinnosti, má se za to, že tuto změnu přijal.

9.3 Pro účely článku 9.2 je změna obsahu podstatná, je-li objem obsahu Služby výrazně snížen, nebo se výrazně změní celkové zaměření obsahu Služby. Ukončení trvání licence pro určitý pořad nebo seriál nebo rozhodnutí nevyrobit nebo nezahrnovat další sérii určitého seriálu do Služby se nepovažuje za podstatnou změnu. Podstatnou změnou se rozumí pouze změna, která bude mít za následek podstatné snížení počtu titulů filmů a seriálů zahrnutých ve Službě. Podstatným snížením počtu se rozumí snížení počtu všech titulů filmů nebo seriálů o 50 % a více celého obsahu v rámci Služby.

9.4 V případě předčasného ukončení podle tohoto článku 9, kde Uživatel provedl platbu vztahující se k období po ukončení, vrátí HBO přeplatek do třiceti (30) dnů od data ukončení Smlouvy.

Informace pro Uživatele o změnách a vrácení plateb

9.5 Informace o změnách popsaných výše budou Uživateli poskytovány v souladu s článkem 11 níže.

10 Pozbytí práva na odstoupení

Uzavřením Smlouvy Uživatel výslovně uděluje souhlas s poskytováním (doručování) Služby ihned po uzavření Smlouvy a s placením předplatného dle Smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že tím, že získá přístup k (doručení) Služby před uplynutím čtrnáctidenní (14 denní) lhůty pro odstoupení od Smlouvy, pozbývá právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění), ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy. Pokud Uživatel uzavřel smlouvu a bylo zahájeno poskytování Služby, ale Uživatel již nechce Službu dál užívat a být Smlouvou vázán, musí Smlouvu ukončit v souladu s článkem 12 níže. Proces registrace zahrnuje, že Uživatel výslovně potvrdí (zaškrtnutím políčka), že souhlasí s poskytováním přístupu (doručení) Služby ihned po uzavření Smlouvy a zaplacení předplatného a že bere na vědomí, že získáním přístupu ke Službě před vypršením lhůty čtrnácti (14) dnů pro odstoupení od Smlouvy pozbývá právo od Smlouvy odstoupit.

Ustanovení tohoto článku 10 nemá vliv na právo Uživatele ukončit tuto Smlouvu kdykoliv během Zkušení Doby nebo Doby Propagace bez povinnosti uhradit předplatné, jak je uvedeno v odstavci 2.4.

11 Informace pro zákazníky

11.1 HBO může Uživateli zasílat oznámení prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním na Internetových stránkách v souladu s platnými zákony.

11.2 Uživatel je povinen aktualizovat své kontaktní údaje, pokud se během doby jeho užívání Služby změní. Má se za to, že HBO splnila svou oznamovací povinnost odesláním oznámení na poslední uvedenou e-mailovou adresu Uživatele, a to i v případě, že ji Uživatel již neužívá nebo je z jiného důvodu nepoužitelná.

12 Doba trvání Smlouvy a její ukončení

12.1 Smlouva o předplatném Služby se uzavírá na dobu předplatného v délce jeden (1) měsíc a je automaticky prodlužována vždy o jeden (1) měsíc, dokud Uživatel nebo HBO Smlouvu neukončí v souladu s těmito Uživatelskými podmínkami. S výjimkou uvedenou v článku 9.4 výše nebude zaplacené předplatné za příslušné období vráceno a Uživatel má právo pokračovat v užívání Služby do konce daného předplaceného období. Pokud má Uživatel nárok na Zkušební dobu v souladu s článkem 2.4 nebo na Dobu propagace v souladu s článkem 2.7, začíná doba předplatného běžet prvním dnem Zkušební doby nebo Doby propagace podle toho, co připadá v úvahu, a trvá po dobu Zkušební doby anebo Doby Propagace, podle toho, co připadá v úvahu, a je automaticky prodlužována o jeden měsíc, dokud Uživatel nebo HBO neukončí Smlouvu v souladu s těmito Uživatelskými podmínkami.

12.2 Pokud si Uživatel přeje ukončit Smlouvu, musí tuto skutečnost oznámit HBO e-mailem, dopisem odeslaným poštou nebo, pokud HBO tuto metodu ukončení umožní, přes Internetové stránky (hbogo.cz/kontakt). V případě, že Uživatel iniciuje ukončení Smlouvy , zašle HBO Uživateli potvrzující e-mail na konci doby předplatného. Pokud si HBO přeje ukončit Smlouvu, oznámí to Uživateli e-mailem nebo dopisem odeslaným poštou. V souladu s článkem 12.1 bude Smlouva ukončena ke konci běžného měsíčního období platnosti Smlouvy.

12.3 V souvislosti se změnami výše předplatného nebo Uživatelských podmínek vzniká právo na ukončení Smlouvy v souladu s článkem 9.

12.4 V souladu s výše uvedeným je HBO oprávněna ukončit Smlouvu s okamžitou platností a současně okamžitě znepřístupnit Službu Uživateli v jakémkoliv z následujících případů,:

(a) Uživatel je v prodlení s platbou po dobu nejméně dvaceti (20) dnů,
(b) lze důvodně předpokládat, že je Uživatel v úpadku,
(c) Uživatel zneužije Zkušební dobu nebo Dobu propagace nebo poruší jejich podmínky;
(d) Služba je užívána neoprávněně nebo existuje důvodné podezření, že dochází k neoprávněnému užívání,
(e) Uživatel se pokusil využít Zkušební dobu více než jedenkrát (1x) během souvislého dvanácti (12)měsíčního období, nebo
(f) Uživatel jiným způsobem podstatně porušil Smlouvu nebo opakovaně porušil Smlouvu.

13 Práva duševního vlastnictví

13.1 V souvislosti s uzavřením Smlouvy s HBO uděluje HBO Uživateli nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci ke sledování obsahu Služby. Uživatel smí Službu a její obsah užívat pouze v souladu se Smlouvou a pro soukromé účely.

13.2 Materiály na Internetových stránkách a obsah Služby jsou chráněny autorským právem, zákonem o ochranných známkách a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Smlouva s HBO v žádném případě nezakládá převod vlastnického práva ani jiného práva duševního vlastnictví k obsahu Služby nebo Služby na Uživatele.

14 Zabezpečení

14.1 Uživatel nesmí učinit žádné jednání, které by mohlo zapříčinit nefunkčnost, přetížení, poškození nebo omezení Služby. Stejně tak nesmí Uživatel zasahovat do užívání Služby jinými uživateli.

14.2 Uživatel se nesmí pokusit získat neoprávněný přístup do sítí, počítačových systémů, k obsahu nebo datům souvisejícím s Internetovými stránkami nebo Službou. Porušení tohoto ustanovení vždy představuje podstatné porušení Smlouvy a může vést mimo jiné k tomu, že HBO ukončí poskytování Služby s okamžitou platností (viz článek 12 níže).

15 Omezení odpovědnosti, narušení a výpadky

15.1 Aby měl Uživatel nárok na náhradu dle článku 15.2 těchto Uživatelských podmínek, je povinen oznámit HBO veškeré poruchy, výpadky a další nedostatky Služby co nejdříve, nejpozději do sedmi dnů od jejich výskytu. HBO nenese odpovědnost za vady Služby, které jsou mimo kontrolu HBO v souladu s článkem 5.6 výše nebo jiné závady způsobené tím, že Uživatel používá zařízení, které není schváleno, nebo za závady, které jsou způsobeny nedbalostí (i) Uživatele nebo (ii) třetí osoby.

15.2 Za poruchy, výpadky a jiné nedostatky, které mají za následek, že Službu nelze užít po nepřetržitou dobu překračující 24 hodin, a za které je odpovědná HBO podle článku 15.1, mají Uživatelé, kteří o to požádají, nárok na poměrné snížení předplatného. Pokud poruchy, výpadky a jiné nedostatky, za které je HBO podle článku 15.1 odpovědná, mají za následek, že Službu nelze užít po dobu překračující (i) tři po sobě jdoucí dny nebo (ii) celkem deset dnů během kteréhokoliv kalendářního měsíce, může Uživatel ukončit Smlouvu se zpětným účinkem k datu poslední platby („Datum ukončení“) a požadovat vrácení měsíčního předplatného zaplaceného za měsíc následující po Datu ukončení. Dále Uživatel může požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených v sousivlosti s oprávněnou reklamací učiněnou dle tohoto článku 15.2 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k uplatnění reklamace. Vrácení plateb bude učiněno za užití platební metody vybrané Uživatelem pro placení předplatného. V případě pokračujícího předplatného, částka náhrady bude dle volby HBO (i) odečtena od příští platby předplatného nebo (ii) poskytnuta ve formě voucheru. ( .

15.3 Uživatelé nemají nárok na jakoukoliv náhradu za přerušení, výpadky nebo jiné nedostatky Služby, které jsou důsledkem údržby. HBO tímto oznamuje Uživatelům, že existují tři typy údržby:

Měsíční plánovaná údržba: dochází k ní v jednom dni během kalendářního měsíce mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní středoevropského standardního času („CEST“).

Neplánovaná údržba: může k ní dojít mezi mezi 1:00 hodinou a 5:00 hodinou ranní CEST, pokud je to nezbytné z provozních důvodů.

Neodkladná údržba: k ní může dojít kdykoliv, pokud se vyskytne nepředvídaný technický problém, který bude podstatně ovlivňovat dodávku Služby. Pokud Neodkladná údržba trvá po nepřetržitou dobu přesahující 24 hodin, odpovědnost HBO se řídí článkem 15.2 těchto Uživatelských podmínek, nebyla-li tato Neodkladná údržba vyvolána okolnostmi mimo kontrolu HBO.
V průběhu všech tří typů údržby není Služba dostupná.

15.4 Nároky Uživatele na náhradu musejí být uplatněny za užití kontaktních údajů uvedených v článku 21 těchto Uživatelských podmínek pro ukončení, stížnosti a reklamace. Reklamce musí obsahovat jméno Uživatele, popis závady a dobu jejího trvání a materiál dokládající takovu závadu (bude-li to HBO požadovat). HBO může požadovat další údaje nezbytné k identifikaci Uživatele, k určení částky náhrady a k vyřízení reklamace.

16 Povinnost nahradit škodu

Uživatel se zavazuje odškodnit HBO, resp. zbavit jí odpovědnosti, její dceřiné společnosti, zaměstnance, členy představenstva a poskytovatele licencí za k jakékoli ztráty, výdaje nebo nároky vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s porušením Smlouvy, porušením příslušných zákonů nebo porušení práv třetích stran Uživatelem.

17 Postoupení práv a povinností

HBO je oprávněna, s předchozím souhlasem Uživatele, postoupit svá práva, nároky a povinnosti vyplývající ze Smlouvy jiné společnosti ze svého koncernu nebo třetí straně, o níž lze přiměřeně předpokládat, že bude řádně plnit povinnosti v souladu se Smlouvou. Uživatel je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy s předchozím souhlasem HBO.

18 Odkazy na Internetových stránkách

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky provozované třetími stranami. HBO nemá nad takovými odkazy ani obsahem takových internetových stránek kontrolu a nepřejímá za ně žádnou odpovědnost. Uživatel užívá takové internetové stránky na vlastní nebezpečí.

19 Neexistence konkludentního schválení

Pokud HBO nebude vyžadovat splnění povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo neučiní žádné jednání proti porušení Smlouvy Uživatelem, nelze takovou skutečnost považovat za schválení daného porušení nebo budoucích podobných porušení a nebudou tím ani jinak dotčena práva HBO vyplývající z této Smlouvy.

20 Stížnosti a spory

Pokud bude Uživatel z jakéhokoliv důvodu nespokojený se Službou, může kontaktovat HBO prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 21 nebo jiných kontaktních údajů dostupných na Internetových stránkách.

Uživatel a HBO se nejdříve pokusí vyřešit spory ze Smlouvy smírně. Nepodaří-li se Smluvním stranám dosáhnout smírného řešení sporu, bude spor vyřešen příslušným soudem v České republice. Není-li uvedeno jinak, tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Dále vám mohou příslušet některá práva na ochranu spotřebitele a mohou se na Vás vztahovat další závazná ustanovení právních předpisů České republiky. Před podáním žaloby k příslušnému soudu má Uživatel nárok (a) předložit stížnost České obchodní inspekci, www.coi.cz , jakožto orgánu oprávněnému řešit stížnosti spotřebitelů a spory mimosoudní cestou,nebo (b) použít link https://ec.europa.eu/consumers/odr za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu on-line. Pokud jde o obsah Služby může Uživatel podat stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, www.rrtv.cz.

21 Kontaktní údaje a příslušný regulační orgán

Společnost HBO je možné kontaktovat na adrese HBO Europe s.r.o., Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ: 170 00, Česká republika, telefonním čísle +420 261 094 444 nebo e-mailové adrese sekretariat@hbo.cz.

V případě ukončení, stížnosti nebo reklamace použijte prosím následující kontaktní údaje (hbogo.cz/kontakt)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, Česká republika, www.rrtv.cz, je regulačním orgánem, který dohlíží na poskytování Služby, včetně programů společnosti HBO.

22 Pověřená třetí osoba

22.1 Pokud je předplatné pořízeno prostřednictvím Pověřené třetí osoby, uzavření/aktivace předplatného, platby a ukončení předplatného spravuje Pověřená třetí osoba v souladu se svými zvláštními podmínkami (např. platnými obchodními podmínkami služby iTunes, dále jen: „Zvláštní podmínky Pověřené třetí osoby“). Uživatel je proto kromě přijetí této Smlouvy povinen se s těmito Zvláštními podmínkami Pověřené třetí osoby seznámit a přijmout je.

22.2 Je-li předplatné Služby pořízeno prostřednictvím Pověřené třetí osoby, platí kromě výše uvedeného následující zvláštní podmínky. V případě jakéhokoli rozporu mezi níže uvedenými zvláštními podmínkami a dalšími podmínkami této Smlouvy mají přednost níže uvedené zvláštní podmínky. Kromě podmínek této Smlouvy se na předplatné vztahují Zvláštní podmínky Pověřené třetí osoby v následujících případech:

i) Pověřená třetí osoba odpovídá za veškeré uzavírání/aktivace předplatného, jeho úhradu nebo neúspěšnou platbu a za komunikaci související s jeho ukončením.
ii) Poukázky uvedené v článku 2.7 není možné uplatnit u Pověřené třetí osoby.
iii) Registrace bude provedena prostřednictvím zvláštní aplikace HBO, která bude nainstalována na zařízení, nebo prostřednictvím operačního systému Pověřené třetí osoby. Poplatek za předplatné bude účtován Pověřenou třetí osobou za předpokladu, že Uživatel zaregistroval u Pověřené třetí osoby kreditní/debetní kartu nebo jiný platný způsob platby.
iv) Pověřená třetí osoba odpovídá za výběr pravidelných měsíčních poplatků za předplatné až do ukončení předplatného.
v) Při registraci si musí Uživatel vytvořit vlastní účet HBO a poskytnout k němu určité údaje (např. jméno, e-mailovou adresu a heslo). Pokud si Uživatel nezaloží u HBO účet, nebude mít ke Službě přístup.
vi) Ověření země uvedené v článku 4.1 provede Pověřená třetí osoba.
vii) Pokud má Uživatel v úmyslu Smlouvu ukončit, použijí se podmínky pro ukončení Smlouvy stanovené ve Zvláštních podmínkách Pověřené třetí osoby a Uživatel je povinen kontaktovat Pověřenou třetí osobu a nikoli HBO.
viii) Nároky na vrácení peněz budou předloženy Pověřené třetí osobě v souladu se Zvláštními podmínkami Pověřené třetí osoby. Pověřená třetí osoba odpovídá za úhradu jakékoli finanční náhrady.
ix) Pokud má Uživatel jakékoli dotazy nebo žádosti ohledně získání předplatného, aktivace předplatného, ukončení předplatného nebo záležitostí souvisejících s platbou, kontaktuje zákaznický servis Pověřené třetí osoby.
x) Jakoukoli žádostí o anonymizaci nebo výmaz účtu podanou HBO podle nařízení GDPR nezaniká povinnost Uživatele uhradit předplatné Pověřené třetí osobě. Předplatné bude řádně hrazeno, dokud Uživatel neukončí své předplatné prostřednictvím Pověřené třetí osoby v souladu se Zvláštními podmínkami Pověřené třetí osoby.
xi) Pokud si Uživatel přeje přejít z předplatného Služby prostřednictvím Pověřené třetí osoby na předplatné přímo u HBO, musí nejprve ukončit předplatné u Pověřené třetí osoby a následně se znovu zaregistrovat přímo u HBO za užití kreditní/debetní karty nebo jiného platného způsobu platby. Pokud má Uživatel v úmyslu přejít z předplatného přímo u HBO na předplatné prostřednictvím Pověřené třetí osoby, musí nejprve ukončit předplatné u HBO a poté se zaregistrovat u Pověřené třetí osoby. HBO nebude kontrolovat, zda má Uživatel aktivované jedno nebo několik předplatných a/nebo platebních způsobů.
xii) Doklady o platbě nebo faktury jsou k dispozici prostřednictvím Pověřené třetí osoby.
xiii) V souladu s GDPR jedná Pověřená třetí osoba ve vztahu k údajům shromážděným a uchovávaným Pověřenou třetí osobou jako samostatný správce údajů. Veškeré žádosti subjektů údajů v souvislosti s údaji shromážděnými, uloženými nebo jinak zpracovávanými Pověřenou třetí osobou musí být předloženy Pověřené třetí osobě.