Podmínky užívání

Vítejte na HBO GO dostupné prostřednictvím webové stránky www.hbogo.cz nebo oficiálních aplikací HBO GO (dále jen „Webové stránky HBO GO“), provozované společností HBO Europe s.r.o. se sídlem na adrese: Praha 7, Jankovcova 1037/49, PSČ: 170 00, Česká republika, IČO: 61466786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29418 (dále jen „HBO Europe“).

Užitím jakéhokoliv mediálního obsahu vyžadujícího registraci (dále jen „Služby HBO GO“) a jakéhokoliv jiného propagačního mediálního obsahu (dále jen „Propagační služby“; Služby HBO GO a Propagační služby společně dále jen „Služby“) dostupného prostřednictvím Webových stránek HBO GO, souhlasíte jakožto uživatel (dále jen „Uživatel“) s níže uvedenými Podmínkami užívání. Proto Vás žádáme, abyste před použitím Webových stránek HBO GO pečlivě pročetli následující podmínky. Pokud s následujícími Podmínkami užívání nebudete souhlasit, nelze Služby využívat. Webové stránky HBO GO mohou obsahovat další podmínky, o kterých budou Uživatelé informováni před začátkem používání určitých aplikací.

Uživatelé tímto berou na vědomí, že HBO Europe je držitelem výhradních práv ke Službám. HBO Europe je poskytovatelem Služeb, a to zejména audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, známých jako HBO GO, které se řídí právním řádem České republiky. Dohled nad službou HBO GO vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, sídlo: Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2, Česká republika.
 

Určení oprávněných uživatelů, vyloučení smluvního vztahu

Služby HBO GO jsou oprávněni užívat pouze Uživatelé, kteří mají platnou smlouvu o předplatném (dále jen: „Smlouva o předplatném“) s provozovateli oprávněnými šířit Služby HBO GO (dále jen „Provozovatel“). HBO Europe s Uživateli Smlouvu o předplatném neuzavírá. Proto Uživatelé nemohou v souvislosti se Službami uplatňovat žádný přímý finanční ani jiný nárok vůči HBO Europe. Veškerá práva a povinnosti Uživatele ve vztahu ke Službám HBO GO jsou upraveny Smlouvou o předplatném, již je Uživatel povinen v plném rozsahu dodržovat. V případě jakéhokoli rozporu mezi Smlouvou o předplatném a těmito Podmínkami užívání má přednost Smlouva o předplatném. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoli nárok ve vztahu ke Službám HBO GO může být uplatňován pouze vůči Provozovateli, jelikož právě Provozovatel poskytuje Uživateli Služby HBO GO na základě Smlouvy o předplatném.  V důsledku porušení Smlouvy o předplatném nebo těchto Podmínek užívání je poskytování Služeb HBO GO oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit především Provozovatel.

Uživatelé s předplaceným připojením k internetu mají přístup k Propagačním službám dostupným na Webových stránkách HBO GO i bez uzavření Smlouvy o předplatném, takový přístup však může být kdykoli bez uvedení důvodu omezen, pozastaven nebo ukončen.

Žádné prohlášení jakéhokoli druhu umístěné na Webových stránkách HBO GO nelze považovat za nabídku k uzavření smlouvy či přijetí nabídky k uzavření smlouvy.

Služba

Použitím Webových stránek a Služeb HBO GO Uživatel souhlasí s následujícím:

a) Uživatel bere na vědomí, že Služby jsou dostupné pouze prostřednictvím zařízení (dále jen „Zařízení“), která jsou k zobrazování Služeb vhodná a technicky způsobilá. Klikněte zde pro více informací o technické kompatibilitě a podporovaných Zařízeních.

b) Pro první užití Služeb HBO GO se musí Uživatelé registrovat na Webových stránkách HBO GO (dále jen „Registrace“), kde musí mimo jiné zadat přezdívku (nick name), heslo a e-mailovou adresu nebo jiné registrační identifikační údaje, které mohou být čas od času požadované (např.: identifikátor ADSL, číslo smlouvy, registrační kód, telefonní číslo atd.). Uživatelé, kteří mají trvalý pobyt v České republice a jsou fyzicky přítomni v zemi svého trvalého pobytu v okamžiku registrace, si mohou zaregistrovat účet za účelem získání přístupu ke Službám. V průběhu registrace účtu Uživatelem HBO Europe ověří, že IP adresa Uživatele je umístěna v České republice. Pokud je IP adresa Uživatele neidentifikovatelná nebo je umístěna v jiném státě než v České republice, přístup ke Službám nebude poskytnut. Uživatelé berou na vědomí, že součástí Registrace je také registrace Zařízení, na kterém hodlají Služby využívat. Před zahájením užívání Služeb si musí Uživatelé přečíst Zásady ochrany soukromí a porozumět jim.  Pro zobrazení Zásad ochrany soukromí klikněte zde.

c) K užívání Služeb HBO GO je nezbytné, aby Uživatelé měli uzavřenou platnou smlouvu o poskytování přístupu k internetu s Provozovatelem nebo jiným poskytovatelem internetového připojení.

 d) Uživatelé nesou výhradní odpovědnost za uchování registračních identifikačních údajů (např. identifikátor ADSL, číslo smlouvy atd.), uživatelského jména a hesla v tajnosti.

e) Pokud se Uživatelé dozvědí o jakémkoli zneužití svých identifikačních údajů, jsou povinni o tom neprodleně informovat Provozovatele.

f) Uživatelé mohou využívat Služby HBO GO dostupné na Webových stránkách HBO GO v České republice, vyjma případů, kdy Smlouva o předplatném stanoví jinak. Uživatelé budou moci užívat Službu po dobu své dočasné přítomnosti v členských státech Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/1128 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. EHP zahrnuje státy EU a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Pokud Uživatelé vstoupí na Webové stránky HBO GO nebo si spustí přehrávání obsahu, HBO Europe ověří, zda IP adresa Uživatelů je umístěna v EHP. Pokud je IP adresa Uživatelů neidentifikovatelná nebo umístěna mimo EHP, přístup k Webových Stránkám HBO GO nebude poskytnut a přehrávání obsahu bude odmítnuto.

g) Na Webových stránkách HBO GO se může nacházet obsah určený pouze dospělým divákům. Uživatelé se mohou ke Službám HBO GO registrovat pouze, pokud je jim alespoň 18 let.

h) Nastavení rodičovského zámku je dostupné jako součást Služeb HBO GO.

i) Uživatelé jsou oprávněni kdykoliv zrušit svoji Registraci ke Službám HBO GO tak, že pošlou zprávu Provozovateli (dále jen „Zrušení registrace“). Pro zobrazení kontaktních údajů Provozovatele klikněte zde. Po Zrušení registrace nejsou Uživatelé oprávněni využívat Služby HBO GO až do okamžiku, než se na Webových stránkách HBO GO opětovně zaregistrují.

j) Většina pořadů zahrnutých do Služby HBO GO je k dispozici v místním jazyce, nicméně některé pořady mohou být k dispozici pouze v původním znění.

k) Uživatel bere na vědomí, že pokud bude mít prostřednictvím Služeb HBO GO přístup k živému vysílání televizního  programu „HBO“, nemusí být některé pořady dostupné kvůli právním omezením držitelů práv k obsahu. V takovém případě nebude přerušení vysílání považováno za nefungování či nesprávné fungování Služeb HBO GO a Uživatel nebude mít nárok na kompenzaci za taková přerušení. HBO Europe upozorňuje, že živé vysílání televizního programu „HBO“ není garantovanou součástí Služeb HBO GO, a proto může být kdykoli ze Služeb HBO GO vyjmuto.

l) V případě mobilních zařízení a tabletů si Uživatelé musí stáhnout a aktivovat aplikaci HBO GO. V případě osobních počítačů je aplikace HBO GO přímo dostupná pro všechny Uživatele, kterým je poskytovaná na dálku přes internet.  Aplikace HBO GO je na televizích a set-top boxech připojených přes IP buď i) již nainstalovaná na zařízení před jeho koupí nebo ii) přímo poskytovaná Uživatelům   na dálku přes internet.

m) Příležitostně se může stát, že Služby nebo jejich část nebudou dostupné kvůli plánované údržbě, která se bude provádět maximálně jednou měsíčně a v nočních hodinách.

Poplatek za služby

Předplatné, které Uživatel platí na základě Smlouvy o předplatném, představuje celkovou částku, kterou platí za poskytování Služeb HBO GO. Žádné dodatečné poplatky proto Uživatelé platit nemusí.

Pravidla nakládání se Zařízeními

Pokud není Smlouvou o předplatném určeno jinak, jsou Uživatelé oprávněni i) registrovat až pět (5) Zařízení, přičemž dvě (2) Zařízení mohou být používána souběžně, a ii) měnit status Zařízení (což znamená a) registraci nového Zařízení nebo b) zrušení registrace registrovaného Zařízení a registraci Zařízení nového) pětkrát (5x) během kalendářního měsíce za podmínky, že stejné Zařízení není registrováno dvakrát v průběhu dvaceti čtyř (24) hodin. Uživatelé berou na vědomí, že pokud použití jakéhokoli Zařízení porušuje tyto Podmínky užívání a Smlouvu o předplatném, nebudou Služby HBO GO pro Uživatele dostupné.

Rozsah užívání

Uživatelé mohou Služby užívat výhradně pro své osobní a soukromé účely. Užívání pro jakékoli obchodní nebo veřejné účely je přísně zakázáno.

Změna Podmínek užívání

HBO Europe může příležitostně měnit tyto Podmínky užívání, a to zcela nebo zčásti. Jakékoli změny nebo úpravy se považují za účinné v okamžiku umístění na Webové stránky HBO GO.  Uživatel se tímto zavazuje pravidelně kontrolovat tyto Podmínky užívání, aby se seznámil s případnými změnami. Použití Webových stránek HBO GO nebo jakékoli jejich části poté, co jsou Podmínky užívání změněny, bude považováno za přijmutí těchto změn. Pokud s jakýmikoli takovými změnami nesouhlasíte, žádáme Vás, abyste přestali používat Webové stránky HBO GO. 

Nezákonné jednání Uživatele

Mezi nezákonné nebo nepovolené činnosti patří zejména:

-          změna, úprava nebo dekódování jakékoli části Webových stránek HBO GO včetně Služeb a jejich stahování do jakéhokoli Zařízení,

-          používání automatické aplikace, vyhledávače, programu pro vyhledávání či dekódování nebo jakékoli jiné aplikace, jejímž prostřednictvím lze ke Službě nebo jakékoli její části získat přístup, změnit ji nebo indexovat,

-          neoprávněný útok (hacking) nebo pokus o takový útok na IT systém související s Webovými stránkami HBO GO, včetně Služeb,

-          shromažďování informací (včetně jejich uživatelských jmen, hesel a e-mailových adres) o ostatních Uživatelích pro jakékoli účely,

-          změna formátování nebo úprava jakékoli části Webových stránek HBO GO,

-          zveřejnění materiálů souvisejících s Webovými stránkami HBO GO včetně Služeb,

-          vytvoření identifikačních uživatelských údajů automatizovaným nebo podvodným způsobem.

Vyloučení odpovědnosti

HBO Europe a rovněž její vlastníci, spřízněné společnosti, obchodní partneři, poradci a zástupci tímto vylučují veškerou odpovědnost za Služby, pravost, úplnost, zákonnost, spolehlivost, funkčnost nebo dostupnost mediálního obsahu nebo jakéhokoli jiného obsahu dostupného jako součást Služby.

Užíváním Služeb Uživatelé souhlasí s tím, že Služby užívají výhradně na vlastní nebezpečí a že HBO Europe nenese žádnou odpovědnost za hmotné či nehmotné škody nebo ztrátu, které mohou být způsobeny při užívání Služeb.

HBO Europe vylučuje svou odpovědnost ze záruk v nejširším možném rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů. HBO Europe nezaručuje ani neručí za nerušené a bezchybné fungování obsahu nebo funkcí Webových stránek a Služeb HBO GO, za opravu chyb ani neprohlašuje, že server, prostřednictvím kterého jsou Služby provozovány, neobsahuje viry či jiné škodlivé prvky.

HBO Europe neposkytuje žádné záruky v souvislosti s používáním či důsledky používání obsahu a funkcí Webových stránek a Služeb HBO GO ani v souvislosti s jejich správností, přesností, spolehlivostí či jakoukoli jinou vlastností. Uživatelé berou na vědomí, že odpovídají za jakoukoli škodu způsobenou na Zařízení, které bylo použito pro přístup ke Službám, a za náklady na servis a údržbu Zařízení.

HBO Europe neposkytuje žádnou záruku za přerušení poskytování Služeb způsobené chybou kvality internetového připojení Uživatele či jeho přerušením ani za žádné hmotné či nehmotné škody nebo ztrátu způsobené v této souvislosti.

Informace nebo názory uváděné na nástěnkách nebo chatovacích rozhraních Webových stránek HBO GO nebudou považovány za informace nebo názory HBO Europe ani žádné z jejích spřízněných společností. HBO Europe nepřebírá žádnou odpovědnost v souvislosti s výše uvedenými informacemi a názory a Uživatelé berou na vědomí, že o výše uvedených informacích a názorech se může dozvědět jakýkoli jiný Uživatel a použít je. HBO Europe vylučuje veškerou svou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu (bez ohledu na to, zda jde o skutečnou, následnou, sankční nebo jinou škodu), újmu, dluh, závazek nebo jinou okolnost vzniklé na základě informací nebo názorů uvedených na Webových stránkách HBO GO.

Uživatelé vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby ochránili své vlastní osobní údaje i své uživatelské jméno, heslo a e-mailovou adresu, které jsou vyžadovány k užívání Služeb. Uživatelé nesou odpovědnost za veškeré události a činnosti realizované v důsledku použití jejich uživatelského jména, hesla, e-mailové adresy a osobních údajů.

Materiály zasílané na Webové stránky

HBO Europe je výhradním vlastníkem veškerých poznámek, zpráv, e-mailů, nápadů, návrhů, konceptů či jakýchkoli dalších materiálů zaslaných na Webové stránky HBO GO, bez ohledu na místo, odkud byly zaslány, přičemž HBO Europe je oprávněna užívat zaslané materiály nyní nebo kdykoliv v budoucnu, a to za jakýmkoli účelem. HBO Europe nenese žádnou odpovědnost za materiály zaslané na Webové stránky HBO GO. 

Kompenzace, slib odškodnění 

Uživatelé uhradí HBO Europe veškeré nároky uplatněné třetí osobou, jejichž příčinou byla činnost Uživatele během užívání Služeb. Uživatelé se zavazují HBO Europe, jakožto i jejím vedoucím představitelům, zaměstnancům a spřízněným společnostem, nahradit veškeré ztráty a oprávněné náklady na právní zastoupení vzniklé na základě porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek užívání ze strany Uživatele.

Práva duševního vlastnictví

Uživatelé berou na vědomí, že struktura, design a vzhled Webových stránek HBO GO podléhají ochraně autorských práv.

Veškeré Služby, obsah a příslušný software (aplikace) na Webových stránkách HBO GO, zejména mediální obsah a jeho statické snímky, další obrázky, fotografie, postavy, jména, grafika, loga, ilustrace a rovněž softwarové produkty (aplikace) jsou duševním vlastnictvím HBO Europe či jiných společností v rámci skupiny nebo třetí osoby, která zmocnila HBO Europe k užívání těchto materiálů. Obdobně jsou veškeré Služby, obsah a příslušný software (aplikace) na Webových stránkách HBO GO chráněny autorským či jiným právem. Je přísně zakázáno kopírovat, rozmnožovat, šířit (včetně postupů prostřednictvím e-mailů, faxů či jakýchkoli jiných elektronických zařízení), zveřejňovat, upravovat, přenášet nebo používat na jiných webových stránkách či jiných počítačových sítích jakoukoli Službu, obsah nebo příslušný software (aplikaci) dostupné na Webových stránkách HBO GO.

HBO Europe neustále aktualizuje mediální obsah, oznámení a údaje umístěné na Webových stránkách HBO GO. HBO Europe nepřebírá žádnou odpovědnost za žádnou škodu vzniklou z důvodu závad, nepřesností nebo technických problémů. HBO Europe si vyhrazuje právo kdykoli zcela nebo zčásti změnit strukturu, design a/nebo vzhled nebo obsah Webových stránek HBO GO.

Odkazy

HBO Europe nenese žádnou odpovědnost za obsah jakékoli internetové stránky spravované třetí osobou, jejíž odkaz je uveden na Webových stránkách HBO GO. Kdokoli může vytvořit odkaz, který diváky přesměruje na Webové stránky HBO GO, za předpokladu, že odkaz neuvádí, nenaznačuje ani nevzbuzuje dojem, že HBO Europe nebo skupina či soukromá osoba propojená s HBO Europe sponzoruje či podporuje internetovou stránku, jež odkazuje na tyto Webové stránky HBO GO. Uživatelé nejsou oprávněni používat na svých vlastních stránkách logo, ochrannou známku, ochrannou známku pro služby ani žádný jiný materiál chráněný autorským právem, který se objevuje na Webových stránkách HBO GO, bez výslovného písemného souhlasu vlastníka dotčené známky či práva. Bez předchozího písemného souhlasu vlastníka nejsou Uživatelé oprávněni použít žádnou část obsahu ani žádného jiného materiálu uvedeného na Webových stránkách HBO GO ani jej umístit na žádné jiné webové stránky.

Ustanovení o částečné neplatnosti:

Jestliže kterékoli ustanovení těchto Podmínek užívání bude, nebo se stane, neplatným či nevykonatelným, zůstanou všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek užívání v plném rozsahu platná a účinná a nebudou tím nijak dotčena.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto Podmínky užívání se řídí českým právem s vyloučením norem a zásad mezinárodního práva soukromého. Strany, které přistupují k těmto Podmínkám užívání, vynaloží veškeré úsilí, aby veškeré spory, nároky, dotazy a rozpory vyplývající z těchto Podmínek užívání nebo v souvislosti s nimi vyřešily smírně. Jakýkoli spor, nesrovnalost nebo nárok vyplývající z těchto Podmínek užívání nebo v souvislosti s nimi může kterákoli ze stran uplatnit výhradně u příslušného soudu v České republice.

Rozhodný jazyk

Pokud jsou tyto Podmínky užívání na Webových stránkách HBO GO dostupné jak v místním, tak v anglickém jazyce, ve všech případech má přednost místní znění.

Kontaktní údaje

HBO Europe lze kontaktovat přímo na telefonním čísle +420 261 094 44 v českém či anglickém jazyce nebo na e-mailové adrese sekretariat@hbo.cz, taktéž v českém či anglickém jazyce.